Olennaiset tekniset vaatimukset ja vähittäiskaupan asiat EU:n ilmoitusmenettelyyn

Ympäristöministeriö on lähettänyt EU-komissiolle notifioinniksi kutsuttuun ilmoitusmenettelyyn olennaisten teknisten vaatimusten ja vähittäiskaupan osuudet lausunnoilla olevasta luonnoksesta kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Ilmoituksella toteutetaan EU:n teknisiä määräyksiä koskevaa direktiiviä (EU 2015/1535) ja palveludirektiiviä (2006/123).

Ilmoitusmenettelyllä EU selvittää, millaisia vaikutuksia jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä on unionin sisämarkkinoihin. Esitetyssä kaavoitus- ja rakentamislaissa on useita notifiointia edellyttäviä kokonaisuuksia, ja ne toimitetaan komissiolle tahtiin, jonka arvioidaan palvelevan lakiuudistuksen sujuvaa etenemistä. Notifiointi ei vaikuta lakiuudistuksen kansalliseen valmisteluun. Jos aikaisemmin notifioidut sisällöt eroavat lopullisen lain sisällöstä, tehdään niistä komissiolle uusi ilmoitus.

Teknisiä määräyksiä koskevan direktiivin mukaan notifioitavia kaavoitus- ja rakennuslakiluonnoksen sisältöjä ovat luvun 26 mukaiset olennaiset tekniset vaatimukset (pykälät 195–207) sekä 285 pykälän sisältämät rakennustuotteen ominaisuudet, joista tarkemmat säännökset annetaan Suomen rakennusmääräyskokoelmassa asetuksina. Lausunnoilla olevassa lakiluonnoksessa ei esitetä olennaisia muutoksia nykytilanteeseen.

Palveludirektiiviin kuuluvien vähittäiskaupan säännösten osalta ilmoitetaan lakiesityksen 29 ja 39 pykäliin sisältyvä yleis- ja asemakaavojen laadullisten vaatimusten keskusta-alueiden palveluiden kehittämisedellytysten huomiointi sekä pykälien 58 ja 59 vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset. Lisäksi ilmoitetaan luvun 29 mukaiset kelpoisuusvaatimukset (pykälät 243–253) sekä rakennustarkastajaa koskeva pykälä 267. Lakiluonnokseen sisältyy täsmennys, jonka mukaan suunnittelijoiden olisi oltava luonnollisia henkilöitä. Lisäksi muutoksia esitetään päävastuullisen toteuttajan ja sivu-urakoitsijan toteutusvastuihin. Ilmoituksen tekeminen ei estä jäsenvaltioita hyväksymästä kyseisiä säännöksiä, ja ilmoitus voitaisiin tehdä myös vasta säädöksen hyväksymisen jälkeen.

Esitys kaavoitus- ja rakentamislaiksi on lausunnoilla 7.12.2021 saakka. Lausuntokierros on kaikille avoin ja lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi:ssa.

Lisätietoja:

Olennaisten teknisten vaatimusten osalta:
Kirsi Martinkauppi
rakennusneuvos
Ympäristöminimisteriö
p. 0295 250 177
kirsi.martinkauppi@gov.fi

Vähittäiskaupan osalta:
Sanna Jylhä
ympäristöneuvos
p. 0295 250 233
sanna.jylha@gov.fi