Rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä koetaan pääosin selkeäksi ja kattavaksi – lausuntoyhteenveto ja lausunnot julkaistu

Ympäristöministeriön kehittämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä keräsi 6.5.-16.6. pidetyllä lausuntokierroksella 55 lausuntoa. Lausuntoyhteenveto sekä yksittäiset lausunnot on nyt julkaistu.

Vastaajista 83 % arvioi menetelmän selkeäksi, 66 % tarpeeksi kattavaksi ja 73 % koki sen soveltuvan käytettäväksi rakennuksen suunnitteluvaiheen aikana. Menetelmän taustalla olevat EN-standardit ja EU:n Level(s) menetelmä saivat tuen 83 % vastaajista, ja 87 % kannatti tavoitetta harmonisoida rakennusten elinkaariarviointia Pohjoismaissa.

Enemmistö, 57 %, vastanneista katsoi menetelmän soveltuvan sekä uudis- että korjausrakentamiseen, mutta korjauskohteiden arviointia toivottiin edelleen selkeytettävän. Enemmistö, 57 %, oli myös tyytyväinen tiedottamiseen ja viestintään, vaikka aihepiiriin liittyvän neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen tarve nousi myös vahvasti esille.

Arviointimenetelmän ja tulevan säädösohjauksen yhteensovittamisen tarpeet erityisesti energia- ja jätelainsäädännön kanssa nousivat esiin monessa lausunnossa. Yksityiskohtainen palaute sisälsi paljon teknisiin ja metodologisiin seikkoihin liittyviä kommentteja ja ehdotuksia. Niitä annettiin erityisesti elinkaariarvioinnin rajaukseen, raportoitaviin ympäristöindikaattoreihin, energiaan ja hiilikädenjälkeen liittyen.

Vastauksissa kommentoitiin myös muun muassa arvioinnin rajausta ja kattavuutta, suhdetta ympäristövaikutusten arviointiin, elinkaariarvioinnissa käytettävää energian kulutuksen ja energian päästöjen laskentatapaa sekä hiilikädenjäljen sisällyttämistä osaksi arviointia.

Lausunnon antaneista 31 % oli koekäyttänyt arviointimenetelmää, ja 56 % oli tutustunut menetelmään lukemalla sen. Lausujista 31 % edusti teollisuutta, 22 % järjestöjä, 13 % tutkimusta tai koulutusta, 13 % viranomaisia, 11 % suunnittelua tai konsultointia, 5 % rakennuttajia, 4 % rakennusliikkeitä ja 1 % muita tahoja.

Ympäristöministeriö valmistelee rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta osana käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Osana valmistelua on kehitetty Suomen oloihin soveltuva rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin koekäyttöön julkisissa rakennushankkeissa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Matti Kuittinen, p. 02 952 50268, matti.kuittinen@ym.fi