Selvityksiä MRL:n vaikutusten arvioinneista

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelussa on kuluneen syksyn ja talven aikana pohdittu lainsäädäntöön ehdotettavien muutosten ja eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia. Näiden arviointi on tärkeä osa lainsäädäntöuudistuksen valmistelua, jotta ehdotettavat muutokset sekä toteuttavat lainsäädäntöuudistuksen tavoitteita että ovat hallinnollisesti mahdollisimman tehokkaita. Työn tueksi on valmistunut useita ulkopuolisia selvityksiä.

SYKE:n laaja tutkijaryhmä arvioi ilmastovaikutuksia, koska lain uudistamisen keskeinen tavoite on tukea hiilineutralia yhteiskuntaa. Ryhmä antoi myös suosituksia lainvalmistelun tueksi uudistuksen ilmastotavoitteiden vahvistamiseksi, työ on tehty alkusyksyn 2020 muutosluonnoksista.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velvoite laatia ilmastoselvitys rakennushankkeista rakennuslupavaiheessa. Ilmastoselvityksen hyötyjä ja kustannuksia on selvittänyt Green Building Council Finland alan toimijoiden keskuudessa.

Lakiehdotuksiin sisältyy rakennusten hiilijalanjäljen ohjaaminen raja-arvoilla. Bionova Oy:n tekemässä selvityksessä on kartoitettu rakennusten hiilijalanjäljen tasoa nykytilanteessa sekä keinoja pienentää hiilijalanjälkeä. Työssä on laskettu hiilijalanjäljen rakennustyyppikohtaisia vertailutasoja tavanomaiselle nykyrakentamiselle ja tehty skenaarioita eri tyyppisten rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiselle.

Owal Group Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy laativat selvityksen, jossa kartoitettiin rakentamisen vastuisiin liittyvien lakimuutosehdotusten vaikutuksia. Kesällä 2020 järjestettiin laaja kommentointikierros rakentamisen vastuiden kolmesta eri toteuttamisvaihtoehdosta, palautteiden pohjalta laaditun ehdotuksen vaikutuksia arvioinut selvitys toimii lopullisen rakentamisen vastuiden lakiehdotusten tukena.