Markanvändnings- och bygglagen revideras

Information om lagreformen

Regeringen fastställt de ärenden som ska genomföras i samband med totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Regeringens proposition med förslag till ny bygglag samt förslaget till ändring av markanvändnings- och bygglagen överlämnas till riksdagen. I ändringen upphävs de nuvarande paragraferna om byggande och till lagen fogas bestämmelser om digitalisering av områdesanvändningen. Regeringen kommer inte att överlämna andra propositioner med förlag till ändring av områdesanvändningen till riksdagen under denna valperiod.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i början av hösten och att lagen träder i kraft den 1 januari 2024.

Läs mer i Miljöministeriets 22.3.2022 pressmeddelande.

Utkastet till regeringsproposition om en plan- och bygglag var ute på en omfattande remiss från den 27 september till den 7 december 2021. Under de tio veckorna fick miljöministeriet in 549 utlåtanden om förslaget. Ett sammandrag av utlåtandena har nu publicerats på Hankeikkuna.

Remissmaterial och utlåtanden finns på Lausuntopalvelu-webbtjänsten.

Till de huvudsakliga målen med reformen hör ett klimatneutralt samhälle, stärkande av naturens mångfald, bättre kvalitet på byggandet och främjande av digitaliseringen.

Reformen bereds parlamentariskt. Miljöministeriet ansvarar för beredningen.

I samband med revideringen av lagen beaktas bl.a. följande:

 • omfattande samhälleliga fenomen, såsom klimatförändringen, differentieringen av regionstrukturen, urbaniseringen, digitaliseringen, nya färdsätt och övergången till användning av ren energi
 • livskraft och hållbar utveckling i olika områden
 • högklassig planering av områdesanvändningen
 • kvalitet och ansvarsfrågor i byggandet
 • fungerande myndighetsstyrning
 • låg tröskel för delaktighet och interaktion
 • samstämmighet med annan lagstiftning och
 • ansvar som uppkommer i och med Finlands EU-medlemskap och internationella förbindelser

Den gällande lagen från 2000

Markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft den 1 januari 2000. Efter det har lagen ändrats ett flertal gånger, och ändringar görs fortfarande. Uppemot två tredjedelar av lagens drygt 300 paragrafer har ändrats, lagts till eller upphävts. Det har gjorts många utredningar om hur lagen fungerar och hur den tillämpas. Målet med totalreformen är att lagen ska bli tydligare.

Delta i beredningen

Vid miljöministeriet har informationsunderlaget för totalreformen byggts ut på många sätt under de senaste åren. Det bedrivs samarbete med intressegrupper och medborgare. Utöver utredningar och projekt genomförs även enkätundersökningar, workshoppar och möten med intressegrupper. Under reformens gång kan kommentarer om beredningen lämnas bl.a. via bloggarna på webbplatsen. De olika gruppernas medlemmar kan också ge mer information (se Kontaktuppgifter). Mer information om förarbetet finns på miljöministeriets webbplats.

Byggande och tillstånd

I samband med revideringen studeras bl.a. följande teman:

 • Hur kan vi förbättra det planmässiga underhållet och användningen av en byggnad under byggnadens hela livscykel?
 • Hur skapar vi ett koldioxidsnålt byggnadsbestånd?
 • Hur ska ansvarsfrågorna inom byggandet organiseras och hur fördelas uppgifterna och rollerna på olika parter i olika byggskeden?
 • På vilket sätt bör lagstiftningen beakta de digitala redskapen i byggprojekten och i underhållet av fastigheter?
 • Hur ska byggnadstillsynen organiseras i framtiden?
 • Hur kan behovet av tillstånd reduceras och tillståndsprocessen bli smidigare?

Deltagande och påverkan

I samband med revideringen studeras bl.a. följande teman:

 • Hur kan medborgarna bättre få sin röst hörd i planeringen av markanvändningen och byggandet?
 • När är den bästa tiden för att påverka?
 • Ska de bestämmelser som handlar om växelverkan vara flexibla eller borde det utfärdas striktare lagbestämmelser i frågan?
 • Hur kan vi se till att de digitala lösningarna är lätta att använda?
 • Hur säkerställer vi att var och en har möjlighet att delta, om den så vill?
 • Hur kan den information som medborgarna producerar bättre tas till vara i planläggningen?

Planläggning och markanvändning

I samband med revideringen studeras bl.a. följande teman:

 • Hur kan planeringen av markanvändningen stödja utvecklingen mot ett kolsnålt och hållbart Finland?
 • Hur säkerställer vi att bostäder, trafik och arbetsplatser bildar en fungerande och trivsam helhet som också utgör en god livsmiljö?
 • Hur kan vi stödja livskraften i områden av olika slag?
 • Hur säkerställer vi att vår livsmiljö är sund och trygg och att natur- och kulturmiljöer finns nära?
 • Olika plannivåers roll och antal
 • En öppen planeringsprocess och verktyg för påverkan
 • Digitala arbetsredskap och utarbetande av planer
 • Hur säkerställer vi att det finns möjlighet att påverka markanvändningslösningarna i ett så tidigt skede som möjligt?
 • Hur säkerställer vi att olika lagar är samstämmiga?

Kontaktuppgifter

Projektsekreterare:

Specialist Lauri Jääskeläinen
Miljöministeriet
lauri.jaaskelainen@ym.fi
tfn 0295 250 396

Regeringssekreterare Mirkka Saarela
Miljöministeriet
mirkka.saarela@ym.fi
tfn 0295 250 365

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen koordinerar lagprojektet. Den samordnar olika delområden och svarar för konsekvensbedömningen av lagreformen och för beredningen av regeringens proposition. Arbetsgruppens arbete stöds av sex sektioner.

Ordförande Teppo Lehtinen
Miljöministeriet
teppo.lehtinen@ym.fi
tfn 0295 250 157
twitter: @TeppoLehtinen

Arbetsgruppens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Parlamentariska uppföljningsgruppen

Uppföljningsgruppen tar ställning till de huvudsakliga riktlinjerna, utvärderar beredningsarbetet, främjar dialogen mellan de politiska aktörerna och deltar i samhällsdebatten.

Ordförande Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister

Specialmedarbetare
Miljöministeriet

Parlamentariska uppföljningsgruppens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Forumet för intressegrupper

Forumet består av en mångsidig grupp experter inom markanvändning och byggande. Målet är att säkerställa omfattande interaktion och informationsutbyte mellan lagberedare och intressegrupper. Forumet besitter en stor mängd sakkunskap som utnyttjas på olika sätt i beredningen.

Ordförande Ari Ekroos
Aalto-universitetet
ari.ekroos@aalto.fi
tfn 050 373 4893

Forumets medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

 

Sektioner

Arbetsgruppens arbete stöds av sex beredningssektioner. De bidrar med behövlig fördjupad information och diskuterar lösningar tillsammans med intressegrupperna.

Områdesanvändning

Sektionen för områdesanvändning bereder systemet för planering av områdesanvändningen, planeringen av områdesanvändningen och frågor kring dess innehåll. Målet är att främja livskraft, hållbar utveckling och en god livsmiljö i olika slags områden. Sektionens experter inriktar sig under beredningen på de stora förändringar som klimatförändringen, urbaniseringen och andra fenomen ger upphov till. I sitt arbete beaktar sektionen olika behov såväl i kommunerna och stadsregionerna som på landskapsnivå och riksnivå.

Ordförande Antti Irjala
Miljöministeriet
antti.irjala@ym.fi
tfn 0295 250 102

Sektionens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Byggande

Sektionen för byggande bereder frågor som gäller styrning av byggandet och studerar dem ur många olika synvinklar. Arbetet omfattar bl.a. följande teman: livscykelperspektiv och hållbar kvalitet i byggandet, planmässig användning och planmässigt underhåll av byggnader, utnyttjande av digitaliseringen i byggandet, ansvarsfrågor inom byggandet, ordnande av byggnadstillsynen och tillståndssystemet inom byggandet.

Ordförande Kirsi Martinkauppi
Miljöministeriet
kirsi.martinkauppi@ym.fi
tfn 0295 250 177

Sektionens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Genomförande av planer

Sektionen för genomförande av planer fördjupar sig i kommunernas markpolitik och går igenom den lagstadgade verktygsback som behövs i planarbetet.

Ordförande Jaana Junnila
Miljöministeriet
jaana.junnila@ym.fi
tfn 0295 250 107

Sektionens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Deltagande, växelverkan och konsekvensbedömning

Sektionen bereder frågor som anknyter till interaktiv planering av markanvändningen och påverkan. Centrala frågor är de samråds- och deltagandeprocesser som är kopplade till planläggningen och tidpunkten för dessa i planläggningsprocessen, konsekvensbedömning av planer samt redskap för deltagande, t.ex. programmet för deltagande och bedömning, planläggningsöversikten och myndigheternas samråd. I helheten ingår också de allmänna principerna för ändringssökande och besvärsrätt.

Digitaliseringen av planläggningen är kopplad till sektionens tema i synnerhet via den digitala delaktigheten.

Ordförande Petteri Katajisto
Miljöministeriet
petteri.katajisto@ym.fi
tfn 0295 250 120

Sektionens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Gränssnitt

Utöver markanvändnings- och bygglagen finns det också många andra lagar som påverkar områdesanvändningen och byggandet. Sektionen för gränssnitt studerar beröringspunkterna mellan dessa lagar och markanvändnings- och bygglagen och bereder behövliga bestämmelser i både markanvändnings- och bygglagen och andra lagar för att säkerställa att gränssnitten fungerar.

Ordförande Ulla Koski
Miljöministeriet
ulla.koski@ym.fi 
tfn 0295 250 139

Sektionens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Digitalisering och kundorienterade processer

Sektionen för digitalisering och kundorienterade processer identifierar och söker lösningar på olika regleringsbehov som hänför sig till digitaliseringen och processerna inom planeringen av områdesanvändningen och byggandet.

Ordförande Juhana Rautiainen
Miljöministeriet
juhana.rautiainen@ym.fi
tfn 0295 250 143

Sektionens medlemmar och uppgifter (statsrådet, på finska)

Kommunikation om lagreformen

Kommunikationsplanerare Melica Hellén
Miljöministeriet
melica.hellen@ym.fi
tfn 0259 250 207

Kommunikationsexpert Liisa Kemppainen
Miljöministeriet
liisa.kemppainen@ym.fi
tfn 0295 250 124