Tietoa lakiuudistuksesta

Eduskunta hyväksyi rakentamislain 1.3.2023. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Eduskunta hyväksyi lait rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta 24.2.2023.

Hallitus antoi 15.9.2022 eduskunnalle esitykset rakentamislaiksi, laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Valtioneuvoston 15.9.2022 yleisistunnon aineistot:

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislaiksi julkaistiin 11.4.2022.

Ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi oli lausuntokierroksella 27.9.–7.12.2021. Lausuntoyhteenveto julkaistiin 11.2.2021.

Uudistuksen päätavoitteita ovat olleet hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen.

Uudistusta on valmisteltu parlamentaarisesti. Valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.

Lakia uudistettaessa on otettu huomioon muun muassa:

  • laajat yhteiskunnalliset ilmiöt kuten ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, digitalisaatio, liikkumisen murros ja siirtyminen puhtaan energian käyttöön
  • eri alueiden elinvoimaisuus ja kestävä kehitys
  • alueidenkäytön suunnittelun laatu
  • rakentamisen laatu ja vastuukysymykset
  • viranomaisohjauksen toimivuus
  • osallistumisen ja vuorovaikutuksen helppous
  • yhteensopivuus muun lainsäädännön kanssa sekä
  • Suomen EU-jäsenyyden ja kansainvälisten sitoumusten tuomat vastuut

Nykyinen laki vuodelta 2000

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Lakiin on tehty sen voimassaolon aikana lukuisia muutoksia, ja niitä tehdään edelleen. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti kaksi kolmasosaa lain runsaasta 300 pykälästä. Lain toimivuudesta ja soveltamisesta on tehty lukuisia selvityksiä. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on selkeyttää lakia.

Osallistu valmisteluun

Ympäristöministeriössä on viime vuosina monin tavoin vahvistettu tietopohjaa kokonaisuudistusta varten. Yhteistyötä tehdään sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Selvitysten ja hankkeiden lisäksi järjestetään sidosryhmätilaisuuksia, kyselyjä ja työpajoja. Uudistuksen aikana valmistelua voi kommentoida muun muassa tämän sivuston blogien kautta. Myös eri ryhmien jäsenet antavat lisätietoja (kts. Yhteystiedot).